Arkkeo-palvelun käyttöehdot

Arkkeo-asiakasetupalvelun käyttöehdot

 

Nämä käyttöehdot koskevat Arkkeo Oy:n (Arkkeo) asiakasetupalvelun (Palvelu) käyttöä. Käyttöehdot sitovat Palvelun Käyttäjää ja sisältävät tärkeää tietoa Käyttäjän ja Arkkeon oikeuksista ja velvollisuuksista.

Määritelmät

 

”Arkkeo” tarkoittaa Arkkeo Oy, Kutomotie 16, 00380 Helsinki, Suomi.

 

”Palvelu” tarkoittaa Arkkeo-mobiilisovellusta ja verkkopalvelua.

 

“Käyttäjä” tarkoittaa Arkkeo-palvelua käyttävää luonnollista henkilöä.

 

“Yritys” tarkoittaa Arkkeo-sovelluksessa näkyvää Yritystä tai muuta Arkkeon yhteistyökumppania, jonka asiakasetuohjelma tai muut asiakasedut ovat tarjolla Käyttäjille Palvelun kautta.

 

”Palkkio” tai ”palautus” tarkoittaa rahapalautusta.

 

”Mainostaja” tarkoittaa Arkkeo-sovelluksessa näkyvää verkkokauppaa, josta Käyttäjä saa Verkkokauppaetua.

 

”Verkosto” tarkoittaa kumppanuusmarkkinointiverkostoa (affiliate-mainosverkosto), joka toimii välittäjänä Mainostajan ja Arkkeon välillä. Mainostajat eli verkkokaupat, joista saa Verkkokauppaetua ovat mukana Palvelussa kumppanuusmarkkinointiverkoston kautta.

1. Palvelun kuvaus

 

Palvelu on digitaalinen sovellus, jonka käyttäjäksi liittymällä Käyttäjä saa asiakasetuja ja palkintoja perustuen Käyttäjän ostotapahtumiin. Palvelun toiminta perustuu siihen, että kun Käyttäjä liittää maksukortin Palveluun, Palvelu seuraa Käyttäjän ostokäyttäytymistä ja toimittaa Käyttäjälle automaattisesti etuja ja palkkioita kunkin Palveluun liittyneen Yrityksen määrittämien kriteerien mukaisesti. Palvelu tiedottaa aktiivisesti Käyttäjälle hänen käytössään olevista eduista sähköpostilla, push-viesteillä ja tekstiviesteillä. Arkkeo myös kerää ja toimittaa Yrityksille Käyttäjän ostokäyttäytymiseen liittyvää dataa.

 

2. Sopimuksen synty

 

Sopimus Palvelun käytöstä Arkkeo Oy:n kanssa syntyy ja tulee voimaan, kun Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröityessään Palvelun Käyttäjäksi. Arkkeo asiakasetupalvelun mobiiliversion käyttäminen edellyttää Käyttäjältä Arkkeo-mobiilisovelluksen lataamista ja rekisteröitymistä Palveluun sovelluksen kautta.

 

Palvelua voi käyttää ainoastaan yksityistä käyttöä varten. Palvelu on henkilökohtainen ja Palvelun Käyttäjällä voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva sopimus.

 

Sähköpostilla, push-viesteillä ja tekstiviesteillä toimitettavat tiedot Palvelussa olevien asiakasetujen muutoksista ja päivityksistä ovat oleellinen osa Palvelun sisältöä. Hyväksymällä tämän Sopimuksen annat Arkkeolle luvan lähettää sinulle palvelun sisältöä koskevia tiedotteita käyttäen sähköpostia, push-viestejä ja tekstiviestejä.

 

Sopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että olet täyttänyt 13 vuotta tai olet vähintään sen ikäinen, että et vakituisen asuinmaasi lainsäädännön mukaisesti tarvitse vanhemman tai huoltajan suostumusta Palvelun käyttämiseen.

 

3. Vastuu tietojen oikeellisuudesta

 

Käyttäjän tulee liittää maksukortti Palveluun, jotta hän voi vastaanottaa ostotapahtumiin perustuvia asiakasetuja Palveluun liittyneiltä Yrityksiltä. Lisäksi tarvitsemme Käyttäjän pankkitilinumeron, johon hyvitykset palautetaan.

 

Käyttäjä on vastuussa Palveluun rekisteröitymisen tai käytön yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tämä koskee esimerkiksi maksuvälineen tietoja ja pankkitilinumeroa, matkapuhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Arkkeo ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Arkkeolla on oikeus estää Palvelun käyttö, jos Käyttäjän antamat tiedot eivät ole oikein.

 

4. Palkkiot ja niiden maksaminen

 

Arkkeo vastaanottaa Palveluun rekisteröityneiltä Yrityksiltä Käyttäjälle osoitetut rahapalautukset (Palkkiot) ja palauttaa Palkkiot lyhentämättöminä Käyttäjälle Yrityksen Palvelussa asettamien kriteerien perusteella ansaintakuukautta seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä tai sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä, ellei Palvelussa tai kaupan erityisehdoissa toisin mainita.

  

Arkkeo ainoastaan mahdollistaa Palveluun liittyvien Yritysten asiakasetuohjelmat ja niihin liittyvät Palkkiot osana Palveluita. Arkkeo ei vastaa miltään osin Käyttäjän Yrityksistä ansaitsemien Palkkioiden maksamisesta, jos Yritys ei ole suorittanut Palkkiota Arkkeolle. Mikäli Arkkeo on toiminut näiden käyttöehtojen velvoitteiden mukaisesti, kaikki mahdolliset Palkkioita, Yritysten kampanjoita ja vastaavia seikkoja koskevat riidat ja epäselvyydet ovat sinun ja Yrityksen välisiä, eikä Arkkeolla ole niitä koskevia velvoitteita tai vastuita.

Näiden lisäksi Palvelussa on myös ”Verkkokauppaetuja”, jotka tulevat Mainostajilta eri affiliate -mainosverkostoista. Nämä edut ovat useimmiten vakio prosenttiosuus, joka palautetaan Käyttäjälle tehdyn ostoksen arvosta. Useimmiten ostoksen arvoon ei lasketa mukaan toimituskuluja ja/tai arvonlisäveroa, mutta tämä on Mainostajakohtaista.

 

Mainostajat ja/tai Verkostot vahvistavat aina erikseen nämä ostotapahtumat. Kun ostos on vahvistettu, niin siitä ansaittu Palkkio maksetaan Käyttäjän ilmoittamalle tilille saman kalenterikuukauden viimeisenä päivänä tai sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.

 

Mainostajien ja/tai Verkostojen vahvistusprosessin yhteydessä tarkistetaan, että Käyttäjän ostos on aito, rekisteröitynyt, ei keinotekoinen ja onnistunut loppuun asti (eli Käyttäjä on maksanut mainostajalle ostoksensa ja Käyttäjä on vastaanottanut ostoksensa, eikä Käyttäjä ole reklamoinut Mainostajalle ostoksesta reklamointiajan puitteissa). Useimmiten Verkostoissa mukana olevat verkkokauppiaat eli Mainostajat prosessoivat ostotapahtumat vasta, kun ostamiesi tuotteiden palautusaika on umpeutunut. Tämä aika on Mainostajakohtainen ja tässä voi kestää jopa yli 30 päivää. Arkkeo pyrkii kommunikoimaan nämä ehdot kunkin Mainostajan sivuilla Palvelussa, mutta ei takaa, että tämä tieto on aina ajantasaista.

5. Palvelun käyttömaksut ja muut kulut

 

Palvelu ja Palveluun liittyvä sovellus ovat ilmaisia.

 

6. Henkilötietojen suoja

 

Hyväksymällä nämä käyttöehdot Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä antaa suostumuksesi Arkkeolle käsitellä henkilötietoja Arkkeon Tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

7. Tietoturva

 

Käyttäjä sitoutuu aina noudattamaan kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä suojatakseen omaa Käyttäjätunnusta ja salasanaa, joita tarvitaan kirjautuessasi Palveluun. Käyttäjä sitoutuu olemaan yksin vastuussa kaikesta Käyttäjätililläsi tapahtuvasta toiminnasta ja sitoutuu ilmoittamaan Arkkeolle viipymättä mahdollisesta oman Käyttäjätilin luvattomasta käytöstä, mikäli sellainen tulee Käyttäjän tietoon.

 

8. Immateriaalioikeudet

 

Kaikki oikeudet Palveluun liittyviin patentteihin (mukaan lukien hyödyllisyysmalleihin), mallisuojiin, malleihin (rekisteröimiskelpoisiin ja muihin), integroitujen piirien piirimalleihin ja muuhun vastaavaan suojaan, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja kaikkeen muuhun lakisääteiseen suojaan, hakemuksiin edellä mainittujen saamiseksi sekä kaikkiin liikesalaisuuksiin ja tietotaitoon (jäljempänä yhdessä Immateriaalioikeudet) säilyvät Arkkeon tai kolmannen yksinomistuksessa.

9. Tekninen tuki

 

Arkkeo tarjoaa kaikille Palvelun loppukäyttäjille sähköpostin välityksellä yleistä teknistä tukea Palvelun käyttämiseen. Arkkeo pyrkii vastaamaan tukipyyntöihin 24 tunnin kuluessa yksittäisen tukipyynnön vastaanottamisesta tai viimeistään seuraavana työpäivänä.

 

10. Vastuun rajoitus

 

Arkkeo tarjoaa Palvelun ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaisia takuita. Arkkeo ei vastaa Palvelussa näkyvien, annettavien tai Palvelun kautta välitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.

 

Arkkeo ei takaa, että Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina, tai että se toimisi ilman käyttökatkoksia tai virheitä.

 

Arkkeo ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käyttämisestä tai käytön estymisestä, vaikka Arkkeolle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

 

Edellä mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa.
 

11. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä Arkkeolle kirjallisesti. Huomaa, että sopimuksen voimassaolo ei pääty sillä, että Käyttäjä poistaa Arkkeon sovelluksen mobiililaitteestaan. Arkkeolla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin ilmoittamalla Käyttäjälle asiasta kirjallisesti.

 

12. Ylivoimainen este

 

Arkkeo ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvasta menetyksestä, vahingosta tai työn viivästymisestä, joka johtuu sodasta, mellakasta, toimivaltaisen viranomaisen tai sotilasviranomaisen toimesta tai määräyksestä, lakosta, luvattomasta työnseisauksesta tai tulipalosta, tulvasta tai Arkkeon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Arkkeo ei olisi voinut ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia se ei olisi voinut kohtuullisesti välttää tai voittaa (jäljempänä yhdessä Ylivoimainen este). Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan myös Ylivoimaiseksi esteeksi, kun Arkkeo on sen kohteena tai siihen osallinen. Lisäksi Arkkeon alihankkijaa koskeva Ylivoimainen este vapauttaa Arkkeon vastuusta, jos kyseistä tuotetta tai palvelua ei ole mahdollista tilata toiselta alihankkijalta ilman kohtuuttomia kustannuksia tai merkittävää viivästystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Arkkeon Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan, jos Arkkeon alihankkija päättää yksipuolisesti lopettaa datan toimittamisen Arkkeolle tai jos Arkkeon alihankkijan datan toimituksessa on katkoksia mistä tahansa syystä.

 

13. Sopimuksen muuttaminen

 

Arkkeolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus. Arkkeo ilmoittaa käyttöehtojen muutoksesta lähettämällä muutosta koskevan ilmoituksen Arkkeo-sovellukseen. Käyttämällä Palvelua muutoksien astuttua voimaan Käyttää suostuu noudattamaan muutettuja käyttöehtoja. Jos Käyttäjä ei suostu noudattamaan uusia käyttöehtoja, hänen tulee lopettaa Palvelun käyttäminen.

 

14. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia periaatteita. Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät vaateet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.
 

15. Oikeus saada käyttöehdot sopimussuhteen aikana

 

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana saada pyynnöstä Arkkeolta nämä käyttöehdot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla.

 

Nämä käyttöehdot on päivitetty 31.10.2021.

 

16. Yhteystiedot

 

Lisätietopyynnöt, tiedustelut ja tukipyynnöt voi osoittaa Arkkeon sähköpostiosoitteeseen info@arkkeo.com tai postiosoitteeseen:

 

Arkkeo Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki