Arkkeon tietosuojakäytäntö

Päivitetty 8.3.2021

Arkkeon tietosuojakäytäntö

Päivitetty 8.3.2021

1. Arkkeon yhteystiedot

 

Nimi: Arkkeo Oy 
Y-tunnus: 2367934-3 
Postiosoite: Kutomotie 16, 00380 Helsinki 
Sähköpostiosoite: info@arkkeo.com 
 
Arkkeo on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon voit ottaa yhteyttä yllä olevien yhteystietojen kautta. 

 

2. Henkilörekisterin nimi

 

Arkkeon asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietoja käsitellään Arkkeon palveluiden hallinnointia, ylläpitoa ja parantamista varten sekä asiakasviestintää varten, mukaan lukien suoramarkkinointi. Henkilötietoja käsitellään myös asiakkaiden Arkkeo-sovelluksessa suorittamien toimien analysointiin ja asiakkaan profilointiin ostotapahtuma- ja sijaintitietojen perusteella. Arkkeon toteuttamalla profiloinnilla ei ole asiakkaaseen kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai muita vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia. 

 

Henkilötietojen toimittaminen on edellytys sille, että Arkkeo voi tarjota asiakkaalle palvelua. Henkilötietojen käsittely perustuu Arkkeon ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseen sekä Arkkeon oikeutettuun etuun ylläpitää ja kehittää palveluaan ja asiakassuhteitaan. Arkkeo voi käsitellä henkilötietoja myös Arkkeon palveluiden markkinoinnin toteuttamiseksi ja parantamiseksi.

 

Palvelun toteuttamiseksi asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan myös Arkkeon yhteistyökumppaneille eli palveluun rekisteröityneille kauppiaille. Ostotietojen luovuttaminen Arkkeon palveluun rekisteröityneille kauppiaille perustuu sopimuksen toteuttamiseen. Henkilötietojen luovutukset on kuvattu tarkemmin alla kohdassa 6.

4. Rekisterin sisältö ja tietolähteet

 

Asiakkaista kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja: sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, puhelinnumero, asuinmaa, kaupunki, kuva, käyttäjätunnus, salasana, Arkkeo-palvelun identifikaatiotunnus, sijaintitiedot (jos annat oikeuden GPS-tietojesi käsittelyyn), maksukortin tiedot, pankkitilinumero, ostotapahtumatiedot (mukaan lukien ostopaikka ja -ajankohta, ostetut tavarat ja palvelut ja oston summa), tiedot saavutetuista ostotavoitteista ja niihin liittyvistä hyvityksistä, käytetyn laitteen, käyttöjärjestelmän ja ohjelmistoversion tiedot, asiakkaan Arkkeo-palvelussa suorittamat toimenpiteet (muun muassa sovelluksen käyttöaika, käyttötiheys, IP-osoite) ja asiakkaan ostotapahtumiin perustuvia profilointitietoja sekä markkinointiluvat ja -kiellot. 

 

Henkilötiedot hankitaan suoraan asiakkaalta asiakkaan rekisteröityessä Arkkeon palveluiden käyttäjäksi tai muutoin tullessa Arkkeon asiakkaaksi sekä asiakkaan käyttäessä Arkkeo-palveluita.
 

5. Evästeet ja tietojen käyttö mainonnassa

 

Arkkeo ja Arkkeon kumppanit käyttävät sovelluksessa ja nettisivuilla eri teknologioita, kuten evästeitä, joiden avulla voimme tarjota yksilöityä sisältöä, kohdentaa mainoksia ja kerätä kävijätietoja.

 

Arkkeo käyttää mainostamiseen eri kanavia, kuten Facebookia, Googlea ja Instagramia. Arkkeo jakaa edellä mainittujen toimijoiden kanssa rajallista tietoa sovelluksen käytöstä, jotta voimme optimoida ja seurata mainoskampanjoidemme tehokkuutta. Asiakkaat voivat tutustua toimijoiden tietosuojakäytäntöihin ja halutessaan estää tai rajoittaa omien tietojen käyttöä toimijoiden omilla sivuilla:

 

Lisätietoja Facebook ja Instagram-mainoksista:
https://www.facebook.com/about/ads/

 

Facebookin ja Instagramin mainosasetukset:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Lisätietoja Google-mainoksista:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fi

 

Googlen mainosasetukset:
https://adssettings.google.com/authenticated
 

6. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja henkilötietojen siirtäminen EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Asiakkaan tiedot luovutetaan palveluun rekisteröityneille yrityksille eli kauppiaille, joissa asiakas on tehnyt ostoksia. [Asiakas voi Arkkeo-sovelluksen ostohistoriastaan nähdä ne kauppiaat, joille tietoja on luovutettu.] Kauppiaat käyttävät asiakkaan henkilötietoja sopimuksen toteuttamiseksi, eli muun muassa kanta-asiakasetujen hallinnoimiseen sekä markkinoitiin ja asiakassuhteiden kehittämiseen.

 

Muutoin henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos asiakas on antanut siihen etukäteen suostumuksensa tai jos Arkkeo on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla.

 

Arkkeo voi lisäksi luovuttaa yhteistyökumppaneilleen ja yritysasiakkailleen anonymisoituja tietoja. Pysyvällä tavalla anonymisoituja tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön.

 

Arkkeo ulkoistaa tiettyjä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimia luotettaville palveluntarjoajilleen, jotka käsittelevät henkilötietoja Arkkeon puolesta Arkkeon ohjeiden mukaisesti. Arkkeo siirtää henkilötietoja myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella toimiville palveluntarjoajille esimerkiksi osana tietojen tallennuksen ulkoistusta. Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat eivät välttämättä takaa henkilötiedoille vastaavaa suojaa kuin Euroopan unioni. Tällaisissa tilanteissa Arkkeo varmistaa henkilötietojen suojan riittävän tason soveltamalla henkilötietojen siirtoon tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimia, kuten Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita tai Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield –järjestelmää. Lisätietoja henkilötietojen siirtoon käytettävistä suojatoimista on saatavissa komission verkkosivuilla.
 

7. Henkilötietojen säilytysaika

 

Arkkeo säilyttää henkilötietoja pääasiassa asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen Arkkeo säilyttää asiakkaan henkilötietoja siltä osin, kuin henkilötietoja tarvitaan tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, Arkkeon tai asiakkaan oikeusturvan takaamiseksi tai Arkkeon lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

 

Arkkeo poistaa tai anonymisoi tarpeettomat henkilötiedot.
 

8. Tietosuojaperiaatteet

 

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia ja teknisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Pääsyä tietoihin säännellään käyttöoikeuksilla. Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain sopimukseen perustuen rajattua käyttötarkoitusta varten. 

 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin asiakas on Palvelun käyttäjä. Asiakkaan tulee olla vähintään 13-vuotias käyttääkseen Arkkeo-palvelua tai vähintään sen ikäinen, jonka asiakkaan vakituisen asuinmaan lainsäädäntö edellyttää käyttääkseen Arkkeo-palveluita ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Jos asiakkaan vakituisen asuinmaan lainsäädäntö edellyttää vanhemman tai huoltajan suostumuksen Arkkeo-sovelluksen käytölle asiakkaan on tämä saatava.

 

9. Asiakkaan oikeudet

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Arkkeon asiakasrekisteriin tallennetut henkilötietonsa, ja saada jäljennös henkilötiedoistaan.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

 

Oikeus vastustaa

 

Asiakkaalla on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin, kuin käsittely perustuu Arkkeon tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. Asiakkaan tulee käsittelyn vastustamisen yhteydessä ilmoittaa Arkkeolle perusteet käsittelyn vastustamiselle.

 

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

 

Asiakas voi koska tahansa kieltää Arkkeota käyttämästä asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin. Kieltämisen jälkeen Arkkeo-palvelu toimii muilta osin.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Asiakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus saada henkilötietonsa Arkkeolta yleisesti käytetyssä, koneella luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee ainoastaan sellaisia asiakkaan Arkkeolle toimittamia henkilötietoja, joita Arkkeo käsittelee asiakkaan suostumuksen perusteella tai Arkkeon ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi.

 

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

 

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi silloin, kun asiakas on kiistänyt henkilötietojen paikkansapitävyyden, ja asiakkaan pyynnön käsittely ja henkilötietojen virheellisyyden tarkastaminen on kesken.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

 

Asiakkaalla on oikeus peruttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus koska tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus tehdä valitus

 

Asiakkaalla on myös oikeus jättää valvontaviranomaiselle tarpeen vaatiessa valitus henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

Oikeuksien käyttäminen

 

Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen
info@arkkeo.com tai seuraavaan postiosoitteeseen:

 

Arkkeo Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki

10. Muutokset tietosuojakäytäntöön 
 

Arkkeo Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Jos muutamme tietosuojaselostetta, julkaisemme päivitetyn selosteen täällä uuden version päiväyksen kanssa. Jos muutos ovat merkittävä, voimme ilmoittaa siitä sinulle myös muulla tavalla, kuten esimerkiksi sähköpostitse. Suosittelemme, että käyt katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadaksesi tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.